hakâik


hakâik
(A.)
[ ﻖﺋﺎﻘﺣ ]
gerçekler.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • HAKAİK — (Hakayık) (Hakikat. C.) Hakikatler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAKAİK-I NİSBİYE — Nisbete, ölçüye göre olan hakikatlar.(Hakaik ı nisbiye denilen şeyler, kâinatın eczası arasında bulunan rabıtalardır. Ve kâinattaki nizam, ancak hakaik ı nisbiyeden doğmuştur. Ve hakaik ı nisbiyeden kâinatın envaına bir vücud u vahid in ikas… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNKILÂB-I HAKAİK — Hakikatlerin tam zıddına dönmesi (ki, böyle bir şey mümkün değildir.) (Bak: İçtima ı zıdden) (İnkılâb ı hakaik ittifâken muhaldir. Ve inkılâb ı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıd, kendi zıddına inkılâbıdır. Ve bu inkılâb ı ezdâd içinde… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MECMA-I HAKAİK — Hakikatlerin toplandığı yer. Hakikatlerin merkezi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUZMER-İ HAKAİK — Saklı, gizli kalmış, meydana çıkarılmamış hakikatler. Hakikatlerin gizlisi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AKL-I BEŞER — İnsan aklı. İnsan düşüncesi.(Kur anın hakaik ı İlâhiyeye dair beyanatı ve tılsım ı kâinatı fethedip ve hilkat ı âlemin muammasını açan beyanat ı kevniyesi, ihbarat ı gaybiyenin en mühimmidir. Çünkü: O hakaik ı gaybiyeyi hadsiz dalâlet yolları… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AHMED-İ FÂRUKÎ — (Hi. 971 1034) (İmam ı Rabbanî) Hz. Ömer (R.A.) ahfadından olduğundan Fârukî denilmiştir. Kendisi demiştir ki: Hakaik i imaniyeden bir mes elenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmata tercih ederim. Hem demiş ki: Bütün tarikatların… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ASR-I SAÂDET — Peygamberimiz Hz. Muhammed in (A.S.M.) peygamber olarak dünyada bulunduğu devir. (Bu sıdk ve kizb; küfür ve iman kadar birbirinden uzak. Asr ı Saadet te sıdk vâsıtasıyla Muhammed in (A.S.M.) âlâ yı illiyyine çıkması ve o sıdk anahtarıyla hakaik ı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜNEVVİR — Mc: Hakaik ı Kur âniye, hakaik ı imâniye, ibâdet ve tâat gibi nurlarla nurlandıran. * Nur veren, aydınlatan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NAKŞ-BENDÎ — f. Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlâhî sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan mânâsiyle, Şeyh Bahâüddin Nakş bendî nâmındaki azîm bir velinin kurduğu ve en ziyade hafî zikre dayanan tarikata mensub olan.(Silsile i Nakşî nin kahramanı ve bir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük